NHẬN CUNG CẤP VÀ ĐÀO T*O SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ - HÓA Đ*N ĐIỆN TỬ - PHẦN MỀM KẾ TOÁN

PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA SME 2019 - FAST ACCOUNTING

ĐÀO T*O KẾ TOÁN THỰC TẾ GIẢNG VIÊN ĐÃ VÀ ĐANG GIẢNG D*Y MÔN KẾ TOÁN T*I CÁC TRƯỜNG Đ*I HỌC, CAO ĐẲNGCHỮ KÝ SỐ - HÓA Đ*N ĐIỆN TỬ (Bản quyền ch*nh thức, có hóa đơn GTGT)Hỗ trợ c*i đặt, Hướng dẫn đ*o tạo s* dụng phần mềmHướng dẫn kê khai thuế, lên BCTC, quyết toán TNDN, TNCN nămTư vấn triển khai Phần mềm kế toán với đơn vị nước ngo*i ... v* nhiều hỗ trợ khác khi s* dụng các dịch vụ